วันที่ 4 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.30 น. นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา
เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมพัฒนานักเรียนให้มีทักษะวิชาการ
วิชาชีพและวิชาชีวิต (หนึ่งวัน (1one) เปลี่ยนชีวิต) ซึี่งเป็นกิจกรรมในโครงการ
“ป้องกันและลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(โครงการพาน้องกลับมาเรียน) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา”
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ ความสามารถ เสริมสร้างทักษะด้านวิชาการ
วิชาชีวิต และวิชาชีพ ในการใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและสามารถประกอบอาชีพ
ให้ดำรงชีวิตในสังคมต่อไปได้ ณ ห้องประชุมโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา