วันที่ 8 กรกฎาคม 2567 นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา
มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต. ญาณบดินทร์ อินเตชะ ผอ.ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ฯ พะเยา
เป็นประธานคณะอนุกรรมการ การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
(อ.ก.ต.ป.น.) และคณะได้เข้านิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
ณ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน