วันที่ 9 กรกฎาคม 2567 นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา
มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต. ญาณบดินทร์ อินเตชะ ผอ.รร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ฯ พะเยา
เป็นประธานคณะอนุกรรมการ การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (อ.ก.ต.ป.น.) และคณะได้เข้านิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม
เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน ขอขอบคณะผู้บริหาร คณะครู
ที่ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา