วันที่ 9 กรกฎาคม 2567 นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา มอบหมายให้
ว่าที่ ร.ต. ญาณบดินทร์ อินเตชะ ผอ.รร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ พะเยา
เป็นประธานคณะอนุกรรมการ การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (อ.ก.ต.ป.น.) พร้อมคณะอนุกรรมการ
ได้เข้านิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
ณ โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม อำเภอปง จังหวัดพะเยา
เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน