วันที่ 10 กรกฎาคม 2567 นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา มอบหมายให้
นางรัตนพัตน์ ทองรอด นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน นางสาวชยาภัค ขันธนิเทศ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ นางสาวพรพิมล อินทร์เป็ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติ
และนางสาวจิราภรณ์ บุญณะ นักวิชาการตรวจสอบภายใน ดำเนินการตรวจสอบภายใน
ระดับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567 เรื่องการใช้จ่ายเงินอุดหนุนรายหัว
และเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ โรงเรียนภูซางวิทยาคม