วันที่ 11 กรกฎาคม 2567 นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา เข้าร่วมการประชุม
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองความโดดเด่นของสถานศึกษา เพื่อรับเครื่องหมาย
“คุณภาพพิเศษแห่ง สพฐ. (OBEC Special)” ระดับ 2 ดาว และระดับ 3 ดาว
(กลุ่มจังหวัดที่ 16) เพื่อวางแผน อำนวยการและประสานงานการกลั่นกรองความโดดเด่น
ของสถานศึกษา ร่วมกับคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองความโดดเด่นของสถานศึกษา
เพื่อรับเครื่องหมาย “คุณภาพพิเศษแห่ง สพฐ. (OBEC Special)” จังหวัดพะเยา
ผ่านระบบออนไลน์ Zoom meeting ณ ห้องประชุมน้ำยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา