วันที่ 11 กรกฎาคม 2567 นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา มอบหมายให้
นางรัตนพัตน์ ทองรอด นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
และนางสาวจิราภรณ์ บุญณะ นักวิชาการตรวจสอบภายใน ดำเนินการตรวจสอบภายใน
ระดับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567 เรื่องการใช้จ่ายเงินอุดหนุนรายหัว
และเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม