การประชุมสำรวจความต้องการระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา เพื่อขอตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2567