วันที่ 18 พฤษภาคม 2567 นายนิเวช อินสุวอ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา
ลงพื้นที่ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในการกำกับติดตาม ตรวจเยี่ยม
นำนโยบาย สู่การขับเคลื่อนการเตรียมความมพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567