ประชุมวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและวางแผนการปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (DLTV และ DLIT)

วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา เป็นประธานเปิดการประชุมวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและวางแผน

การปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (DLTV และ DLIT) ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม

แผนกสามัญศึกษา จังหวัดพะเยา โดยมีคณะศึกษานิเทศก์ สพม.พะเยา คณะครูพี่เลี้ยงและโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม

ขับเคลื่อนการดำเนินงานดังกล่าว ฯ ณ ห้องประชุมน้ำยม สพม.พะเยา