วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา มอบหมายให้
นางสาวขวัญนภา เตโชวีรกุล รอง ผอ.สพม.พะเยา เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด
และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 5/2567 ณ ห้องประชุมภูกามยาว
ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา โดยมีนายรัฐพล นราดิศร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา
เป็นประธานการประชุม ในการนี้คณะครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคมได้เข้าร่วมรับโล่รางวัล
จากผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้แก่ ครูจีรพา กันทา ครูผู้สอนที่มีผลงานด้านการวิจัย
การจัดการศึกษาเรียนรวม “ระดับยอดเยี่ยม” (ชนะเลิศ) และครูพิชญา เทพไหว
ครูผู้สอนที่มีผลงานด้านการผลิตสื่อสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษเรียนรวม
“ระดับยอดเยี่ยม”(ชนะเลิศ) ประจำปีการศึกษา 2566 โดยจังหวัดพะเยา
ร่วมกับศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา เนื่องในงาน
“Phayao Special Education Open House & Symposium 2023”
ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา