วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา
เข้าร่วมสัมมนาส่งเสริมความร่วมมือและสร้างความเข้าใจ ในการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู
และบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุมบุณยเกตุ หอประชุมคุรุสภา กรุงเทพมหานคร
เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินของกรมส่งเสริมสหกรณ์
และขอความร่วมมือสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ในการช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์
รวมถึงเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา