วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2567 นายนิเวช อินสุวอ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา
เป็นประธานเปิดกิจกรรมทำบุญสืบชะตาและทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ 49 ปี เพื่อระลึกถึงความเป็นมาของโรงเรียน
ส่งเสริม ปลูกฝังนักเรียน ด้านคุณธรรม จริยธรรมความรักต่อสถาบัน รวมถึงสร้างความสามัคคี
และสานสัมพันธ์อันดีระหว่าง ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ณ โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม