วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2567 นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา
พร้อมด้วยนายภูวรินทร์ พุทธรักษา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
และนางสาวฟาริดา บุญชื่น นักจัดการงานทั่วไป ลงพื้นที่กำกับ ติดตาม
ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียน ให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา
และติดตามงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณ
ณ โรงเรียนจุนวิทยาคม