วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2567 นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา
ลงพื้นที่กำกับ ติดตาม ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียน ให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา
และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในการตรวจสอบภายใน ของสถานศึกษา
พร้อมรับข้อเสนอแนะในการวางแผนขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ร่วมกัน
ณ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม