วันที่ 4 กรกฎาคม 2567 นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมห้องสุขา
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา เพื่อขับเคลื่อนโครงการสุขาดี มีความสุข
โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ห้องน้ำห้องส้วมของโรงเรียนในสังกัด ถูกสุขลักษณะ สะอาด
สะดวก สบาย สุขลักษณะ สวยงาม ตามเกณฑ์มาตรฐานของโครงการ
สอดรับกับนโยบาย เรียนดี มีความสุข ของกระทรวงศึกษาธิการ