Coaching ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2566 ว่าที่ร้อยโท ทวีป วงศ์ชาลีกุล ผอ.สพม.พะเยา เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาพี่เลี้ยง Coaching Team พร้อมด้วย ดร.ปฐมพงษ์ ดอกแก้วผอ.สพป.แพร่ เขต 2 คณะกรรมการที่ปรึกษาพี่เลี้ยง Coaching Team และ นายกฤชณัท เทพนิล ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคล สพป.เชียงราย เขต 1 เลขานุการ ร่วมกันให้คำแนะนำ ปรึกษาให้กับ ดร.ธงชัย คำปวง ผอ.สพป.พะเยา เขต 1 ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง ในระยะเวลา 1 ปี ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล โดยมี นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาพี่เลี้ยง Coaching Team ณ ห้องประชุมประถมนุสรณ์ สพป.พะเยา เขต 1 อ.เมือง จ.พะเยา