สพม.พะเยา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3)ผ่านรูปแบบออนไลน์

วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 น. ว่าที่ร้อยโททวีป วงศ์ชาลีกุล ผอ.สพม.พะเยา

มอบหมายให้ ดร.จักพันธ์ ภาชนะ รอง ผอ.สพม.พะเยา พร้อมด้วยนางสุทรา เชียงแสน ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) ผ่านรูปแบบออนไลน์

ณ ห้องประชุมน้ำยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา