จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ เพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัลตามโครงการพัฒนาสารสนเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านวินัยการดำเนินการทางวินัย

การร้องเรียน ร้องทุกข์ และอุทธรณ์

วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2566 ว่าที่ร้อยโท ทวีป วงศ์ชาลีกุล ผอ.สพม.พะเยา เป็นประธานเปิด

การอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการ และบุคลากรภาครัฐ เพื่อการปรับเปลี่ยน

เป็นรัฐบาลดิจิทัล ตามโครงการพัฒนาสารสนเทศ เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านวินัย การดำเนินการทางวินัย

การร้องเรียน ร้องทุกข์ และอุทธรณ์ ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

โดยมี ดร.ชัยรินทร์ ชัยวิสิทธิ์ รอง ผอ.สพม.พะเยา ข้าราชการและบุคลากร สพม.พะเยา

เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ ห้องประชุมน้ำยม สพม.พะเยา