• นายรุ่งศักดิ์ ชัยชนะสีพลี   นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
  • งานประชาสัมพันธ์

นางกัญญาภัทร ปัญญาวงศ์ นักจัดการงานทั่วไป

งานเลขานุการ

นางสาวณัฐวดี  ชมภูชนะภัย นักจัดการงานทั่วไป

งานธุรการ

นายวรโชติ เพ็ชรฎา       พนักงานขับรถ

งานยานพาหนะ

คู่มือปฏิบัติงาน นางสาวศุกร์เพ็ช  มอญแก้ว

งานอาคารสถานที่

แชตกับเรา