สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา มีการเผยแพร่ข้อมูล, ข่าวสารตามบทบาทภารกิจของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา ต่อสาธารณชนแบบออนไลน์ ในสื่อสังคมออนไลน์ จำนวน 2 ช่องทาง ได้แก่ Facebook, Youtube โดยแสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา  เชื่อมโยงไปยังเครือข่าย        สังคมออนไลน์ ดังนี้     https://www.sesapy.go.th/

1. Facebook : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

               https://www.facebook.com/sesaphayao

          2. Youtube : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

             https://www.youtube.com/channel/UCE-3jcI6VGGLcJ0bmRqbOEA