ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 6/2566

วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2566 นายนิเวช อินสุวอ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

มอบหมายให้นางสุทรา เชียงแสน นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 6/2566

ณ ห้องประชุมขุนมิ่งเมือง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา