นิเทศ ติดตาม คุณภาพของโรงเรียนโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ

วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2566 นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา มอบหมายให้

นางอุไร จันทร์ซางเพ็ญ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

เป็นประธานคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม คุณภาพของโรงเรียน โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ

และคณะได้เข้านิเทศ ติดตาม คุณภาพของโรงเรียนโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ

ณ โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม อำเภอปง จังหวัดพะเยา