การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจวิธีการ แนวทาง และวางแผนสำหรับการติดตาม

ตรวจเยี่ยม และประเมินพัฒนาการการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) ปี 2565 – 2568

วันที่ 23-25 มกราคม 2567 นายนิเวช อินสุวอ ผอ. สพม. พะเยา มอบหมายให้

นายนิธิวัฒน์ อินทสิทธิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจวิธีการ แนวทาง และวางแผนสำหรับการติดตาม ตรวจเยี่ยม และประเมินพัฒนาการ

การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) ปี 2565 – 2568 ณ โรงแรมปริ๊นตั้น กรุงเทพมหานคร