วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา มอบหมายให้ น.ส. กรรณิการ์ สุรัตน์ นักจิตวิทยาโรงเรียนฯ
ร่วมหารือและวางแผนแนวทาง ในการแก้ไขปัญหาให้กับผู้ประสบปัญหาทางด้านสังคม กับภาคีเครือข่าย
ณ ห้องประชุมองค์การบริการส่วนตำบลขุนควร จังหวัดพะเยา