วันที่ 26 พฤษภาคม 2567 นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา มอบหมายให้
นางสุทรา เชียงแสน นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
เข้าร่วมประชุมพัฒนาเกณฑ์การคัดเลือกพนักงานเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) ประจำปี 2566 ระดับประเทศ
ระหว่างวันที่ 26-28 พฤษภาคม 2567 ณ โรงแรม เดอะ เล็คกาซี จังหวัดนนทบุรี