วันที่ 13 มิถุนายน 2567 นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา มอบให้หน่วยตรวจสอบภายใน
เข้ารับฟังการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวการตรวจสอบการดำเนินงาน
เงินปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจนและเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข
(นักเรียนทุนเสมอภาค) ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ผ่านระบบออนไลน์ โดยกลุ่มตรวจสอบภายใน สพฐ.