วันที่ 18 มิถุนายน 2567 นายนิเวช อินสุวอ ผอ สพม.พะเยา มอบหมายให้
นางสาวบัณทิตา ยะนันท์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดพะเยา
เพื่อสรุปผลและถอดบทเรียนการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 โดยมี นายภูธนะ ชมภูมิ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา
เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมจอมทอง ศาลากลางจังหวัดพะเยา