วันที่ 26 มิถุนายน 2567 นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา มอบหมายให้
นายนิธิวัฒน์ อินทสิทธิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาศักยภาพวิทยากรมืออาชีพเพื่อจัดการความปลอดภัยทางถนนในกลุ่มเด็กและเยาวชน
(Thailand Road Safety Team) รุ่นที่ 2 ภาคเหนือ เพื่อพัฒนานโยบายและแนวทาง
การดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนน ในกลุ่มเด็กและเยาวชน
ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานในระดับประเทศอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
รวมถึงการจัดฝึกอบรมหลักสูตร “วิทยากรมืออาชีพการจัดการเรียนรู้ความปลอดภัยทางถนน”
Train the Trainer for Road Safety Instructor Thailand
ภายใต้โครงการThailand Safe Youth Program : TSY Program
ณ ห้องประชุมเรือนคุ้ม โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่