วันที่ 28 มิถุนายน 2567 นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา

มอบหมายให้ นายกันต์ปภพ ทองเนียม นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

นางรัตนพัตน์ ทองรอด นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการ

นางสาวชยาภัค ขันธนิเทศ นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

นางสาวสุวิมล เจนใจ นักวิชาการเงินและบัญชี

และนางสาวจิราภรณ์ บุญณะ นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ดำเนินการประชุมการตรวจสอบระบบบัญชีการศึกษาโครงการพัฒนา

ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐานปีงบประมาณ 2567

ระบบรายงานผลการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี (e-budget)

ณ ห้องหน่วยตรวจสอบภายใน สพม.พะเยา