วันที่ 5 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.30 น. นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา มอบหมายให้
นางสาวกฤษณา จินะวงค์ นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา
เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาให้กลายเป็นศูนย์ (Thailand Zero Dropout)
ณ ห้องประชุมขุนจอมธรรม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา