วันพุธ ที่1 มีนาคม 2566 นายภักดี ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กล่าวให้การต้อนรับ คณะอาจารย์ และนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ในการอบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมาย ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กล่าวเปิดการอบรม โดย ผศ.ทศพร มูลรัตน์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย จัดการอบรมโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ณ หอประชุม 50 ปี โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม