ด้วย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ได้จัดส่งจุลสารลด-หยุด-ภัย (จุลสารกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สื่อเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการจัดการสาธารณภัยและความปลอดภัยทางถนน) ฉบับประจำเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน ๒๕๖๕ เรื่อง “ข้ามถนน ขับรถผ่านทางข้ามยึดหลักความปลอดภัย ป้องกันอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม”

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยาจึงขอประชาสัมพันธ์สื่อดังกล่าวให้ทราบ

ต่อไป