กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา มีดังนี้

  1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560

2. พรบ.การศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542

3. พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545

4. พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553

5. พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546

6. พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553

7. พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547

8. พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551

9. พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553

10. พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

11. พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546

12. พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545

13. พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ 2540

14. พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546

15. พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

16. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่รัฐ พ.ศ.2544

กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง