คู่มือปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล

คู่มือปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล

คู่มือปฏิบัติงานของ นางศิริพร ถูกจิตต์    นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ      

คู่มือปฏิบัติงานของ นายอนุรักษ์ ชำนาญยา   นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ               

คู่มือปฏิบัติงานของ นายตัตถวิทย์ พุ่มวัชระ        พนักงานราชการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์  

คู่มือปฏิบัติงานของ นางสาวสมหทัย บุญเรือง      พนักงานราชการ