กำกับ ติดตามและรายงานกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม

วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 น. นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา
มอบหมายให้ นายอรรณพ ยะตา ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม/รองประธานคณะกรรมการกำกับ ติดตาม
ประเมินผลและรายงานกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา พร้อมคณะกรรมการฯ ลงพื้นที่โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม
เพื่อกำกับ ติดตามและรายงานกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา ประจำปี 2566
ณ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา