ส่งมอบแบบทดสอบ กระดาษคำตอบ และเอกสารการสอบ (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 นายนิเวช อินสุวอ ประธานศูนย์สอบ สพม.พะเยา และคณะกรรมการระดับศูนย์สอบดำเนินการส่งมอบแบบทดสอบ กระดาษคำตอบและเอกสารการสอบในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566ให้แก่ ศูนย์ประสานการสอบและสนามสอบ ในความดูแลทั้ง 18 แห่งณ ห้องนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.พะเยา

แชตกับเรา