วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา

มอบหมายให้ นางอุไร จันทร์ซางเพ็ญ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นางกาญจนา ธรรมสอน ผอ.กลุ่มอำนวยการ และศึกษานิเทศก์สังกัด สพม.พะเยา

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ปีการศึกษา 2566 เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อย

และให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ การจัดการทดสอบ

โรงเรียนในสังกัด สพม.พะเยา ทั้ง 18 โรง