สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยาร่วมกิจกรรม “รวมใจภักดิ์ เรารักกรมสมเด็จพระเทพฯ”
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เพื่อเทิดทูนพระเกียรติและแสดงพลังความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักและเทิดทูนยิ่ง

แชตกับเรา