วันที่ 8 มีนาคม 2567 นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา มอบหมายให้
นางสาวขวัญนภา เตโชวีรกุล รอง ผอ.สพม.พะเยา เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ขยายผลการดำเนินงานเป็นผู้ประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข และการนำเข้าขัอมูลกำลังพล ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด และการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ตามโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อบายมุข และภัยคุกคามรูปแบบต่างๆ ในสถานศึกษา โดยมีนายสงกรานต์ บุญมี ผอ. โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม พร้อมด้วย คณะรอง ผอ. โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม ร่วมต้อนรับ ณ ห้องประชุมนายแพทย์สุคนธ์ คำวิชัย โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม

แชตกับเรา