สพม.พะเยา ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 16/2565 และประชุมบุคลากร สพม.พะเยา

เมื่อวันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00 น. ว่าที่ร้อยโททวีป วงศ์ชาลีกุล ผู้อำนวยการ สพม.พะเยา นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร รองผู้อำนวยการ สพม.พะเยา นายสัมฤทธิ์ กอไธสง รองผู้อำนวยการ สพม.พะเยา ผู้อำนวยการกลุ่มต่างๆ และเจ้าหน้าที่บุลคากรทางการศึกษา ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 16/2565 และการประชุมบุคลากรภายในสำนักงาน

ว่าที่ร้อยโททวีป วงศ์ชาลีกุล ผู้อำนวยการ สพม.พะเยา ประธานในการประชุม ได้ต้อนรับบุคลากรที่มาปฏิบัติหน้าที่จำนวน 3 ราย ได้แก่ 1.นายศราวุฒิ เกิดสวัสดิ์ พนักงานราชการ กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 2.นางสาววิไลพร อุตรศักดิ์ พนักงานราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล 3.นายพจน์ ทะอุดเจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ และขอขอบคุณรองผู้อำนวยการ สพม.พะเยา ผู้อำนวยการกลุ่ม ศน. และเจ้าหน้าที่ ที่เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจ ครูและนักเรียนโรงเรียนในสังกัดทั้ง 18 โรงเรียน ในวันเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 1/2565 พร้อมทั้งได้มอบนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา

ทั้งนี้ในการประชุมได้มีการ 1.พิจารณาคำสั่งมอบหมายงาน 2.ชี้แจงคู่มือรายงานข้อมูล Online 3.ชี้แจงเรื่องสพฐ. ดำเนินการติดตามประเมินผลการบริหารและจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานในระบบ e-Mes 4.การเตรียมความพร้อมรับการประเมิน ITA Online ซึ่งรับผิดชอบงานโดยนายรุ่งศักดิ์ ชัยชนะสีพลี ผอ.กลุ่มอำนวยการ ณ ห้องประชุมน้ำยม สพม.พะเยา ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา