การประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ผู้อำนวยการสพม.พะเยา  มอบหมายให้ นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร รองผู้อำนวยการสพม.พะเยา เป็นประธานการประชุมทีมบริหารองค์กร เพื่อวิเคราะห์ตัวชี้วัดในการเตรียมความพร้อมข้อมูลรายงานในระบบ e-MES  รวมทั้งมอบหมายหน้าที่ผู้รับผิดชอบข้อมูลรายตัวชี้วัด รับผิดชอบโดยกลุ่มอำนวยการ เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องน้ำยม

โดยนายรุ่งศักดิ์ ชัยชนะสีพลี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เป็นเลขาการประชุม ในการนี้ได้เสนอนวัตกรรมการเก็บรวบรวมข้อมูลออนไลน์ Cloud Storage ผ่านหน้าเว็ปไซต์ของสพม.พะเยา ทำให้บุคลากรทำงานร่วมกันแบบออนไลน์ ทำให้ประหยัดเวลา ลดการใช้กระดาษ ลดการพบปะเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) อยู่ที่ไหนก็สามารถทำงานได้ เป็นการนำเทคโนโลยีมาใช้พัฒนาระบบการทำงานให้ทันสมัย สอดคล้องกับ “เป้าหมายการขับเคลื่อน 4 มิติ สพม.พะเยา” มิติมี่ 4 ประสิทธิภาพ รวมถึง ค่านิยมองค์กร ” องค์กรทันสมัย  (เพรียบ) คุณภาพก้าวไกล  (เนี๊ยบ) ฉับไวบริการ  (เฉียบ) ” และ การบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ PHAYAO MODEL : O = Organization Innovation

แชตกับเรา