วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา
พร้อมด้วย ดร.จักรพันธ์ ภาชนะ และน.ส.ขวัญนภา เตโชวีรกุล รอง ผอ.สพม.พะเยา
นำ ผอ.กลุ่ม ทุกกลุ่ม ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน และบุคลากรทางการศึกษา สพม.พะเยา
ดำเนินกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา โดยร่วมกันทำความสะอาดบริเวณรอบอาคารสำนักงาน
เพื่อปรับปรุงทัศนียภาพให้สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย

แชตกับเรา