วันที่ 3 พ.ค. 2567 นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา มอบหมายให้ นางสาวขวัญนภา เตโชวีรกุล

รองผอ.สพม.พะเยา และคณะกรรมการตรวจสอบ อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น

ที่ได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหาย ของโรงเรียนปงรัชดาภิเษก

ที่ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อน เมื่อวันที่ 2 พ.ค. 2567 โดยมี รองผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครู

ให้การต้อนรับ และร่วมให้ข้อมูลเกี่ยวกับความเสียหายที่โรงเรียนได้รับผลกระทบจากพายุดังกล่าว ฯ

แชตกับเรา