วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 เวลา 15.00 น. นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ สพม.พะเยา
ลงพื้นที่กำกับติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุน ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อสร้างการรับรู้ แนวทางการดำเนินงาน
การเบิกจ่ายงบประมาณที่ถูกต้อง ให้แก่คณะผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนพญาลอวิทยาคม หลังจากนั้นได้พบปะและให้โอวาท แก่นักเรียนในกิจกรรมปฐมนิเทศ นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2567 โรงเรียนพญาลอวิทยาคม

แชตกับเรา