วันที่ 17 มิถุนายน 2567 เวลา 11.00 น. นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา มอบหมายให้

นายจักรพันธ์ ภาชนะ รอง ผอ.สพม.พะเยา และคณะกรรมการ ลงพื้นที่กำกับติดตามดูแลช่วยเหลือนักเรียน

เพื่อป้องกันและลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (โครงการพาน้องกลับมาเรียน)

ณ โรงเรียนพญาลอวิทยาคม และโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม