สพม.พะเยา ผ่านการประเมิน ITA Online ระดับ AA

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกาษามัธยมศึกษาพะเยา ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (ITA Online)

ประจำปีงบประมาณ 2565 ได้คะแนน ร้อยละ 95.69 อยู่ในระดับ AA

แชตกับเรา