นิสิต ป.โท,เอก ม.พะเยา ฝึกประสบการณ์การบริหารการศึกษา สพม.พะเยา ว่าที่ร้อยโททวีป วงศ์ชาลีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา ปฐมนิเทศนิสิต สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ที่มาฝึกประสบการณ์การบริหารการศึกษา ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565 โดยมอบหมายให้นายสัมฤทธิ์ กอไธสง รองผู้อำนวยการ สพม.พะเยา เป็นประธานพี่เลี้ยง ระหว่างวันที่ 21 มีนาคม – 21 เมษายน 2565 โดยในวันที่ 21-22 มีนาคม 2565 เข้าฝึกประสบการณ์ยังกลุ่มอำนวยการ โดยมีนายรุ่งศักดิ์ ชัยชนะสีพลี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เป็นวิทยากร