สพม.พะเยา จัดกิจกรรม “เทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์”

วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565 เวลา 08.00 น. ว่าที่ร้อยโททวีป วงศ์ชาลีกุล ผู้อำนวยการ สพม.พะเยา บุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรม “เทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์” โดยกิจกรรมประกอบด้วย นำการเคารพธงชาติ กิจกรรมทางศาสนา ร้องเพลงสรรเสริญประบารมี กล่าวปฏิญญาสำนักงานเขตสุจริต จากนั่นเป็นการพบปะแจ้งข่าวสาร โดยได้ดำเนินกิจกรรมทุกวันจันทร์แรกของเดือน ก่อนปฏิบัติหน้าที่  เพื่อเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติและยึดมั่นในการปฏิบัติงานด้วยความสุจริตโปร่งใส