คณะกรรมการ อ.ก.ต.ป.น ติดตามผลการจัดการศึกษาโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม เมื่อวันจันทร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร รองผู้อำนวยการ สพม.พะเยา ประธานคณะกรรมการ อ.ก.ต.ป.น ชุดที่ 2 และคณะ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา การบริหารและการดำเนินการ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงาน และสถานศึกษาในสังกัด เพื่อให้ได้มาตรฐานการศึกษา ทั้ง 4 ด้าน ของ รร.ฝายกวางวิทยาคม ซึ่งประกอบด้วย งานด้านวิชาการ งานด้านงบประมาณ งานด้านบริหารงานบุคคล และงานด้านบริหารงานทั่วไป รวมถึงเรื่องจุดเน้นของ สพฐ. ,จุดเน้น สพม.พะเยา และผลงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) โดยมี นางกรุณรัตน์ ไชยสถาน รองผอ.รร.ฝายกวางวิทยาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณะครูให้การต้อนรับและรับการติดตาม